Pareigų aprašymas Spausdinti

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

1. Atlieka išankstinę prižiūrimų savivaldybių kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą bei analizuoja prižiūrimų savivaldybių tarybų, merų, administracijų direktorių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir aukštesnės galios teisės aktų viršenybę.

2. Rengia motyvuotų teikimų, reikalavimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų projektus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą.

3. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

4. Nagrinėja Vyriausybės atstovo kompetencijai priskirtus juridinių bei fizinių asmenų skundus, siekiant nustatyti, ar savivaldybių administravimo subjektai nepažeidė asmenų teisių.

5. Rengia prašymų, ieškinių, atsiliepimų teismams projektus bei, Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose.

6. Teikia pasiūlymus, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai.

7. Sprendžiant bendras problemas bendradarbiauja su valstybės ir (ar) Utenos apskrities savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

8. Registruoja raštus, prašymus, pasiūlymus, skundus.

9. Kontroliuoja, kad savivaldybės laiku pateiktų priimtų tarybų sprendimų, merų potvarkių, savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kopijas.

10. Teikia Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojų duomenis Valstybės tarnautojų registrui, tinkamai tvarko valstybės tarnybos valdymo informacines sistemas VATARAS ir VATIS.

11. Nuolat prižiūri valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS posistemėje SAVITARNA valstybės tarnautojų teikiamų duomenų tikslumą.

12. Tvarko Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) duomenis apie Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos valdomą valstybės turtą.

13. Nuolat peržiūri bylų, kuriose Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba (Vyriausybės atstovas) yra proceso dalyvė (dalyvis), informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „e.teismas.lt“.

14. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

15. Tvarko materialiojo turto apskaitos ir nurašymo dokumentus.

16. Tvarko Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos internetinį puslapį, atnaujina pateikiamą informaciją.

17. Rengia ir teikia Valstybės tarnybos departamentui informaciją apie tarnybos tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programų poreikį einamiems ir ateinantiems metams.

18. Laiku supažindina Vyriausybės atstovą su informacija, gaunama telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis.

19. Vyriausybės atstovui pavedus, pavaduoja Tarnybos vyriausiąjį specialistą šiam nesant darbe.

20. Vykdo ir kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų socialinių mokslų srities teisės krypties studijų teisininko profesinę kvalifikaciją.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, savivaldybių veiklą, civilinę bei administracinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer ar jas pakeičiančiomis.

5. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.