Pareigų aprašymas Spausdinti

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

1. Analizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir aukštesnės galios teisės aktų viršenybę.

2. Rengia motyvuotų teikimų, reikalavimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų projektus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą.

3. Nagrinėja Vyriausybės atstovo kompetencijai priskirtus juridinių bei fizinių asmenų skundus, siekiant nustatyti, ar savivaldybių administravimo subjektai nepažeidė asmenų teisių.

4. Rengia prašymų, ieškinių, atsiliepimų teismams projektus bei, Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose.

5. Vyriausybės atstovui pavedus, peržiūri, ar privaloma paskelbti informacija (strateginio planavimo dokumentai, tarybos narių balsavimo rezultatai, ataskaitos ir kt.) skelbiama savivaldybių interneto svetainėse (ir vietinėje spaudoje).

6. Teikia pasiūlymus, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai.

7. Sprendžiant bendras problemas bendradarbiauja su valstybės ir (ar) Utenos apskrities savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

8. Registruoja raštus, prašymus, pasiūlymus, skundus.

9. Kontroliuoja Vyriausybės atstovo išleistų potvarkių vykdymo terminus.

10. Kontroliuoja Vyriausybės atstovo išleistų teikimų, reikalavimų ir kitų teisės aktų vykdymo terminus.

11. Kontroliuoja, kad savivaldybės laiku pateiktų priimtų tarybų sprendimų, merų potvarkių, savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kopijas.

12. Rengia tarnybos tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų projektus.

13. Rengia ir kas pusmetį pateikia Vyriausybės atstovo tarnybos informaciją apie įstaigos veiklą.

14. Teikia Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojų duomenis Valstybės tarnautojų registrui, tinkamai tvarko valstybės tarnybos valdymo informacines sistemas VATARAS ir VATIS.

15. Nuolat prižiūri valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos VATIS posistemėje SAVITARNA valstybės tarnautojų teikiamų duomenų tikslumą.

16. Kasmet rengia tarnybos dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, formuoja bylas, dirba su elektronine archyvo informacine sistema (EAIS).

17. Ruošia tarnybos bylas perduoti į archyvą.

18. Informuoja Vyriausybės atstovą apie tarnybos dokumentų valdymo būklę, teikia pasiūlymus jai gerinti.

19. Tvarko Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) duomenis apie Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos valdomą valstybės turtą.

20. Nuolat peržiūri bylų, kuriose Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba (Vyriausybės atstovas) yra proceso dalyvė (dalyvis), informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „e.teismas.lt“.

21. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

22. Kontroliuoja tarnybos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą bei organizuoja ir derina jos pakeitimus, perkeliant lėšas iš vieno sąmatos straipsnio į kitą.

23. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus vadovaujantis Mažos vertės pirkimo taisyklėmis, rengia prekių pirkimo pažymas, nurašymo aktus.

24. Tvarko materialiojo turto apskaitos ir nurašymo dokumentus.

25. Tvarko Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos internetinį puslapį, atnaujina pateikiamą informaciją.

26. Rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir savivaldybių asociacijai ketvirtines savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymo ataskaitas.

27. Kasmet rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai vertinimo kriterijų suvestines ateinantiems vieneriems ir ketveriems metams.

28. Rengia ir teikia Valstybės tarnybos departamentui informaciją apie tarnybos tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programų poreikį einamiems ir ateinantiems metams.

29. Užsako reikalingą spaudą, laiku supažindina Vyriausybės atstovą su informacija, gaunama telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis.

30. Vyriausybės atstovui pavedus, pavaduoja Tarnybos vyriausiąjį specialistą šiam nesant darbe.

31. Vykdo ir kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų socialinių mokslų srities teisės krypties studijų teisininko profesinę kvalifikaciją.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, savivaldybių veiklą, civilinę bei administracinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer ar jas pakeičiančiomis.

5. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.