Pareigų aprašymas Spausdinti

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS

1. Atlieka išankstinę savivaldybių kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą bei analizuoja savivaldybių tarybų, merų, administracijos direktorių, kitų savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, siekiant užtikrinti savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir aukštesnės galios teisės aktų viršenybę.

2. Rengia motyvuotų teikimų, reikalavimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų projektus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą.

3. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

4. Nagrinėja Vyriausybės atstovo kompetencijai priskirtus juridinių bei fizinių asmenų skundus, siekiant nustatyti, ar savivaldybių administravimo subjektai nepažeidė asmenų teisių.

5. Rengia prašymų, ieškinių, atsiliepimų teismams projektus bei, Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose.

6. Teikia pasiūlymus, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savival-dybių administracinės priežiūros vykdymu ar Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimu tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai.

7. Sprendžiant bendras problemas bendradarbiauja su valstybės ir (ar) Utenos apskrities savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba universitetinių vientisųjų socialinių mokslų srities teisės krypties studijų teisininko profesinę kvalifikaciją.

2. Turėti 3 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių ad-ministracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę bei administracinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

5. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.